Reglement

Ons clubreglement.

ART.1: Het lidgeld moet betaald worden in de periode lopende van 1 januari tot en met 28 februari van dat jaar. Dit om het bestuur de kans te geven de administratie in orde te brengen.

ART.2: Iedere ingeschreven persoon ontvangt een lidkaart. Deze lidkaart is strikt persoonlijk en mag bijgevolg niet doorgegeven noch uitgeleend worden aan een ander persoon, ook niet aan familie of kennissen.

ART.3: Alle leden zullen na betaling van het lidgeld 1 jaar recht hebben op de door het bestuur vastgelegde inlichtingsformulieren zoals het rittenblad, adressenlijst, enz.

ART.4: Elk lid kan jaarlijks deelnemen aan de door de club georganiseerde feestelijkheden. Het bestuur zal hiervoor een bijdrage vragen, het bedrag hiervoor zal door hen bepaald worden.

ART.5: Ieder lid verbindt zich ertoe, bij de door de club georganiseerde activiteiten, zich ten dienste van de club te stellen in de mate van het mogelijke, zoals de jaarlijkse BBQ, teerfeest, enz.

ART.6: 's Morgens bij het vertrek van een door de club ingerichte rit is er een verplichte bijdrage te betalen per persoon (deze som word vastgelegd op de vergadering). Deze som dient afgegeven te worden aan een bestuurslid of een toetredend lid bij afwezigheid van de bestuursleden die het geld in bewaring zal houden. Deze zal de bijdrage aanwenden om normale consumpties te betalen, welke bij de rit of evenement worden verbruikt.

ART.7: Andere motorrijders mogen 3 ritten meerijden vooraleer lid te worden.

ART.8: Iedereen is verplicht de wegcode te respecteren.

ART.9: Het opgegeven tijdstip van vertrek van een rit moet uitdrukkelijk gerespecteerd worden. Er zal trouwens vertrokken worden op het opgegeven uur. (Als voorbeeld: 10.00u vertrekken wil zeggen dat er om 10.00u vertrokken wordt en niet om 10.05u.)

ART.10: Tijdens de rit wordt er gereden in WW of ZZ profiel. Tevens moet er een veilige afstand gehouden worden tussen u en uw voorganger. Deze afstand varieert naargelang de snelheid die er op dat ogenblik word gereden.

ART.11: Het is ten zeerste aangeraden dat motorrijders met minder ervaring vooraan aansluiten achter de kopman. De plaatsen aangenomen bij het vertrek worden aangehouden tot de aankomst.

ART.12: Leden die hun rijgedrag niet aanpassen, die gevaarlijke situaties scheppen, waarvan hun moto's niet degelijk in orde zijn, zullen voor een bepaalde tijd geschorst worden door de raad van bestuur. Deze duur wordt beslist door de raad van bestuur en wanneer deze vaststelt dat het betrokken lid zich niet aanpast aan het de reglementen van de club, zal deze onmiddelijk uit de club verwijderd worden. Als dit gebeurd zullen deze leden geen teruggave kunnen bekomen van het lidgeld, noch een gedeeltelijke teruggave ervan.

ART.13: Bij de ritten zullen de seingevers een oranje vestje dragen en in het bezit zijn van stopbordjes, de laatste man zal een groen vestje dragen.

ART.14: Elke motorrijder zal zijn tank vullen voor het vertrek aan het clublokaal.

ART.15: Er zal tijdig gestopt worden om te tanken (na ongeveer 150 km). Indien uw motor is uitgerust met een kleinere tank en deze afstand niet kan overbruggen bent u verplicht dit te melden aan de kopman van die dag. Als er getankt wordt moet iedereen bijtanken.

ART.16: Alle leden wachten op elkaar tijdens de rit. Als een lid achterblijft, mogelijk door onvoorziene omstandigheden moet u dit zo vlug mogelijk melden. Dit kan gebeuren door te toeteren of dergelijke.

ART.17: Bij pech van een moto in clubverband moet iedereen een handje toesteken.

ART.18: Opgelet!!! De leden welke niet aangesloten zijn bij een depannage dienst zoals VTAB, TWH of dergelijke zullen meerijden op eigen risico.

ART.19: Samen vertrekken betekent samen aankomen. Wegens uitzonderlijke omstandigheden kan men de groep verlaten? Echter nadat men dit heeft gemeld aan de kopman. De kilometers zullen in dit geval meetellen, zo ook als men bij pech de motor heeft moeten achterlaten.

ART.20: Iedereen is vrij voorstellen in verband met activiteiten of rondritten in te dienen. Tijdens de bestuursvergadering zullen deze voorstellen besproken worden.

ART.21: De leden welke aanleiding geven tot oneindigheden, of zij die het gezag van het bestuur ondermijnen en/of de clubreglementen niet eerbiedigen kunnen van de ledenlijst geschrapt worden door de raad van bestuur.

ART.22: Het is verboden om alcohol te gebruiken tijdens de door de club georganiseerde ritten en evenementen Het gebruik van alcohol maakt een te groot gevaar uit voor ongevallen of eventueel brutaal rijgedrag of onvoorzichtigheid.

ART.23: Het bestuur is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen tijdens evenementen. Hierom raad het bestuur aan tot het nemen van een persoonlijke verzekering.

ART.24: Aan alle leden wordt een zo groot mogelijke inzet en verdienstelijkheid gevraagd. Een hechte vriendschapsband en onderlinge verdraagzaamheid zal zeker bijdragen tot het verrijken van onze club, waarvan dan iedereen kan profiteren.

Opgesteld door de raad van bestuur in december 2007